След като решите какви са Вашите нужди и дали разполагате с ресурси, за да ги постигнете, трябва да определите програмата или инструментът, който е най-удачно да изберете. След като се спрете на подходящия инструмент, първото и най-важно условие е да сте сигурни, че отговаряте на критериите за допустимост. Това можете да направите сами – като ползвате разпространяваната публично информация за структурните инструменти и програми, или като се посъветвате с експерти.

Различните програми са насочени към различни бенефициенти и предвиждат предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекти в предварително обявени приоритетни оси.

За всяка програма съществува работен документ на български език. В този работен документ е изяснен контекстът, в който е написана програмата, представен е процесът на програмиране, дадена е информация за контекста на европейската и националната политика, публикуван е социално-икономически анализ. Представена е стратегията на съответната програма и са описани изчерпателно приоритетните оси, които са водещи за определяне на приоритетните цели.

Важно е да познавате и да разбирате приоритетните оси и цели на всяка програма, защото те се съдържат в поканите за набиране на проектни предложения, а Вашите проекти трябва да отговарят на обявените приоритетни оси и цели. Освен това за всяка програма е представена информация за разпределението на средствата, тяхното управление, организацията и управлението на ниво програма и на ниво проект.