Управителят на „ВОРОНДА” ЕООД е член-учредител на Европейското Общество по Публични Въпроси www.paceurope.eu.

„ВОРОНДА” ЕООД е партньор с членовете на Европейското Общество по Публични Въпроси.

Нашата работа е свързана със взаимодействие с публични институции и  партньори, които взаимодействат с публични институции. С този код ние искаме да дадем една обща рамка и правила, както и да подпомогнем служителите как да си вършат работата в рамките на визията на фирмата.

Етичния код се прилага от всички ангажирани от „ВОРОНДА” ЕООД физически лица и се свежда на вниманието на всички ангажирани юридически лица.

 1. Дружеството спазва принципи на интегритет и почтеност спрямо служители на публичната администрация, с които е в контакт при извършване на дейностите си.
 2. Служителите спазват тези правила при тяхната работа със служители на публичната администрация, клиенти, работодател и помежду си.
 3. Наетите от „ВОРОНДА” ЕООД нямат право да използват дружеството за обмен на информация, уговорки или други дейности, които могат да доведат до нарушаване на принципите на конкуренцията.
 4. При извършване на дейности по представителство на интереси, представят себе си, професионалната си квалификация и интересите, които представляват.
 5. Служителите гарантират, до възможно най-висока степен, съгласно техните възможности и компетенции, че предоставената информация на институциите е обективна, пълна, актуална и не е подвеждаща.
 6. Служителите се предпазват да получават информация или решение по нечестен начин.
 7. Служителите не могат да се облагодетелстват, като предоставят информация получена от публични институции на трети страни.
 8. Служителите не могат да извършват действия, които могат да повлияят за изпълнението на задълженията на служител от публична институция.
 9. Служителите не могат да извършват действия, с които се нарушават правилата и стандартите приложими за служители на публична институция.
 10. Служителите не могат да извършват директно или индиректно, самостоятелно или за сметка на дружеството, в партньорство или като работодател, каквато и да било дейност свързана с финансиране на политици.
 11. При взаимодействие със служители на публични институции се допускат подаръци само под формата на фирмени химикалки, запалки, тефтери, календари и др. на стойност до 20 лв. Ако служител е надвишил тази скромна норма, той е задължен писмено да изложи причините за това. Служител не може да предлага директно или индиректно безплатни материали или услуги, за обслужване на своя или друг интерес.
 12. Нарушаване на благоприличието спрямо служител на публичната институция е нарушение на професионалната етика установена с този код.
 13. Във всеки случай на нарушаване на етичния код ще бъдат предприети действия.