Политики

Репутацията на „Воронда“ ЕООД се базира на професионализма и работните стандарти на нейните служители. Затова Воронда очаква всички служители да действат и да се държат по начин, който последователно отговаря на професионалната организация. За тази цел във „Воронда“ ЕООД има действащи корпоративни правила и процедури. Бихме искали всички наши действащи и потенциални клиенти, партньори, доставчици на стоки и/или услуги и търговци, да са запознати с частта от тях споделени в този раздел на сайта.

Приемане на подаръци и покани

Въведение

В продължение на години се е затвърдил навик да се дават и получават подаръци, особено около Коледа. В много отношения е по-добре да се правят дарения вместо подаръци.
Размяната на подаръци, основана на чисто приятелство и добри работни взаимоотношения, може да бъде разтълкувано неправилно, и може да се разтълкува като опит за влияние на процеса на взимане на решения.
Подаръци

Воронда изисква от целия персонал, както и от служители работещи от името на Воронда, да не приемат подаръци от доставчици, независими консултанти, търговци или строители извън структурата на Воронда. Тази тотална забрана се прилага независимо от това в кой офис работите. Във връзка с подаръците, изискваме следното:

  • Всички доставчици, търговци и партньори НЕ предлагат каквито и да било подаръци на персонала на Воронда, независимо от работното им място.
  • Всички доставчици, търговци и партньори НЕ дават подаръци на нашите паркинги или други места, както и да не изпращат подаръци на домашния адрес на служителите.
  • Всички доставчици, търговци и партньори НЕ използват посредници за даване на подаръци от тяхно име.
  • Всички доставчици, търговци и партньори, вместо да дават подаръци, които обикновено биха дали на служители на Воронда, да направят дарение по техен избор или на посочена от Воронда благотворителна организация.
  • Всички рецепционисти са инструктирани да казват на всеки носещ подаръци, че фирмената политика забранява да бъдат приети. Няма да позволят на куриер да остави подаръци на рецепцията и ще отговори, че не е работа на рецепциониста да ги взима.

В случай, че получен подарък не може да се върне, ви съветваме той да се насочи към отдел Администрация, който ще го върне или дари на благотворителна организация.

На персонала на Воронда Е позволено да приемат подаръци на стойност не повече от еквивалента на 10 – 20 евро, като тефтери, календари, химикалки, чадъри, чаши или други брандирани стоки с логото и името на изпращача.

Покани

В съответствие с политиката за приемане на подаръци, Воронда моли доставчиците, търговците и партньорите си да не канят персонала на Воронда на каквито и да било спортни и социални събития, конференции и изложби извън страната в която служителя работи.
Воронда изисква от целия персонал да не приемат покани от доставчици, търговци и партньори за каквото и да било събитие извън страната, без изрично предварително одобрение от Ръководството на Воронда. Може да има валидна бизнес причина за приемане на такава покана и това ще бъде взето под внимание.
Горното не се отнася за спортни и социални събития в страната, в която работи служителя.
При приемане на каквито и да било покани, трябва да се има в предвид общата стойност на събитието, както и познаването на фирмата отправила поканата.
В случай, че мероприятията изискват отсъствието ви за по-дълъг период от време, освен одобрение от Ръководството на Воронда, се изисква и одобрението на прекия ръководител. Това се налага, за избягване на конфликти с оглед на работното натоварване. Времето прекарано за такива мероприятия трябва винаги да се приспада от годишният отпуск
Одобрението от Ръководството на Воронда елиминира ситуации, в които има покана за ограничен брой хора, а се оказва, че поканата е приета от повече хора.
По време на активен работен период, като подготовка на търгове, решаване на спорове и други, персонала на Воронда не трябва да приема покани от определени доставчици, търговци или партньори, без одобрение на Ръководството от Воронда.

Специфични случаи

Прилагат се следните специфични правила във всички случаи:

   • Служители, независими консултанти, агенти или представители на тази група не трябва никога предлагат или приемат подкуп.
   • Не е допустимо никога даване или приемане на подарък в брой на каквато и да било стойност.
   • Служители не трябва лично да приемат заплащане, комисионни или друго в този смисъл от клиенти, доставчици или конкуренти считани за трети страни.

В заключение

Воронда информира всички свои доставчици, търговци и партньори за тази политика за приемане на подаръци и покани, но за успеха й се разчита на всеки човек. Ако имате съмнения дали може да се компроментирате или не, с дадена покана трябва да се консултирате с Ръководител от Воронда.


Правила в офиса

Против тормоза и нарушаване на закона

"Воронда" ЕООД третира хората еднакво и честно, с достойнство и уважение, без предубеждение на сексуална, расова, етническа или друга основа. Компанията е ангажирана да гарантира, че на работното място няма насилие и тормоз. Всички работници имат правото да бъдат третирани с учтивост и уважение. "Воронда" ЕООД няма толерантност към нарушения на етикета и приличието. Нарушения на закона, включително, но не само шофиране в нетрезво състояние, корупция, нарушение на поверителността, дори нарушението да е извън работното време, е неприемливо. Ако "Воронда" ЕООД установи някое от тези нарушения, ще бъде приложена съответната наказателна процедура.

Ангажираност на безопасност и здраве

Воронда е ангажирана да отговаря на и да осигурява:

 • Безопасност на работното място
 • Безопасен достъп
 • Безопасно оборудване
 • Социални услуги
 • Подходящи лични предпазни средства

В допълнение се организират различни събития свързани с безопасността и здравето като:

 • Тренировка при пожар
 • Обучение за неотложна медицинска помощ
 • Оценка на риска

Безопасност и здраве на нашите служители

Всеки от нас е отговорен за съблюдаване на правилата, които се прилагат по време на нашата работа за взимане на мерки за предпазване, както на нас, така и на останалите от инцидент, злополука или опасни условия.
Като служители по време на работа, ние:

 • Внимаваме, както за нас, така и за околните, които могат да пострадат, в резултат от наше действие или невнимание по време на работа
 • Не злоупотребяваме и не се отнасяме безотговорно с нищо, което е в интерес на безопасността и здравето
 • Докладваме за всички дефекти в оборудването и на работното място

Безопасност и здраве за нашите клиенти

Ние се гордеем с нашите правила за безопасност, но вярваме, че могат да бъдат още по-добри. Ние вярваме, че нашите дейности могат да се планират и изпълняват така, че да се минимизира риска от злополука или заболяване. Това изисква висока степен на ангажираност и сътрудничество от всички участници. Воронда очаква всички служители да играят водеща роля и да служат за пример.