„Воронда” EООД е вписано в търговския регистър с ЕИК 200416634.
Предметът на дейност на дружеството, съгласно неговия дружествен договор, е:

Консултантски услуги в сферата на европейските фондове и програми, оказване на техническа помощ, разработване на планове, модели и прогнози за развитие на национално, регионално и местно равнище; мониторинг и оценка на социално-икономически процеси, планове и програми; вътрешна и външна търговия; производство и покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство, посредничество и агентство, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Дружеството се управлява и представлява от управителя Борис Тодоров Каракушев.