„Воронда” ЕООД извършва всички необходими действия във връзка с подготовката и контрола по изпълнението на проекти за усвояване на безвъзмездна финансова помощ от програми и инструменти на Европейския съюз в страната. Въпреки че съществува обща рамка при подготовката и изпълнението на проекти, всеки проект е различен и ние се съобразяваме с това важно обстоятелство. Клиентите ни получават подробна информация за обема и характера на дейностите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се реализират целите им, като на всеки етап е разяснено участието на „Воронда” ЕООД и степента на ангажираност на екипа от експерти.

По-долу са обобщени някои от основните услуги, които „Воронда” ЕООД предлага:

  • Информация за действащи и планирани програми и инструменти за отпускане на безвъзмездна финансова помощ
  • Информация за приложимите нормативни документи и цялостна законодателна уредба на финансирането от Европейския съюз
  • Експертни консултации при избора на програмата, в която клиентите да участват в зависимост от техните цели и ресурси
  • Разработване на времеви график за подготовката на проекта и график на необходимите ресурси
  • Експертна оценка на разработени проектни документации, които не са получили одобрение
  • Експертна оценка на документи за подготовка и провеждане на тръжни процедури
  • Извършване на предпроектни проучвания, вкл. експертни консултации по всички технически, правни, екологични и други аспекти на всеки проект
  • Подготовка и провеждане на тръжни процедури в съответствие с изискванията на приложимото законодателство
  • Подготовка на проектна документация, изисквана при кандидатстване за усвояване на безвъзмездна финансова помощ
  • Управление на проекти, одобрени за безвъзмездна финансова помощ