Седем милиарда евро под формата на безвъзмездна финансова помощ може да усвои страната ни до 2013 г. по седем оперативни програми. Това е така, защото европейската регионална политика е основана на принципа на солидарността – целта е да се намали различието между нивото на развитие в различните региони в границите на Европейския съюз.

Сумата, която страната ни може да усвои, се предоставя от три фонда. Те се познати под името „структурни инструменти”:

  • Европейски фонд за регионално развитие
  • Европейски социален фонд
  • Кохезионен фонд

За да получи средствата, правителството на страната ни е разработило национална стратегическа референтна рамка и оперативни програми. В Националната стратегическа референтна рамка правителството ни е посочило основните цели на политиката за развитие на страната ни и приоритетите, които ще бъдат съфинансирани със средства от структурните инструменти. Този документ е съобразен и с приоритетите за развитие на Европейския съюз. За да се постигне изпълнението на посочените от правителството приоритети, са формулирани седем оперативни програми:

  • Административен капацитет
  • Околна среда
  • Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
  • Развитие на човешките ресурси
  • Регионално развитие
  • Техническа помощ
  • Транспорт

Всяка от тези оперативни програми подкрепя дейности, които да опосредстват постигането на заложените от правителството приоритети за периода 2007-2013 г.

Освен 7-те милиарда евро, до 2013 г. страната ни може да получи още 3,3 милиарда евро за изпълнение на Програмата за развитие на селските райони и Общата рибарска политика.

Ето как са разпределени средствата, отпускани от европейските структурни инструменти (в милиони евро):

Структурните фондове идват от Брюксел и по съществото си са средства, набрани от Европейския съюз, но реалното изразходване на тези пари се договаря между Европейската комисия и правителствата на страните членки. Бенефициентите не „кандидатстват пред Брюксел” за пари от структурните фондове. Парите от структурните фондове се разпределят от съответното правителство към националните органи и звена. Ангажиментът на всяка страна за получаване на средства от структурните фондове включва и задължително национално съфинансиране. За България то е в размер на около 1,3 милиарда евро, които ще бъдат осигурени от държавния бюджет.

Съществуването на работните документи е само първата (макар и основополагаща стъпка) в процеса на усвояване на средства от ЕС на национално ниво. За да стигнат тези средства до крайните бенефициенти (до Вас), Европейската комисия изисква от страната ни да изгради и поддържа ясна рамка за управлението, изпълнението, финансовото управление и контрола на тези средства. На практика това означава създаването и поддържането на добре функционираща система от органи.